Khảo cứu ngữ  âm Việt Nam

 Lê Tang  Hồ                            ngày 07 tháng 05 năm 2004           
 
 

Phần Ib: Phân tích ngữ âm Việt Nam

I- 4- Cơ cấu ngữ  âm Việt Nam

    a- Dấu giọng

    b- Nguyên âm

    c- Phụ âm

    d- Các  loại vần

    e- Cách ghép vần thành từ  ngữ

I- 5 Kết luận về các đặc điểm của tiếng Việt

 

Trở về  trang trước             Trang tiếp theo