Khảo cứu ngữ  âm Việt Nam

Lê Tang  Hồ                            ngày 07 tháng 05 năm 2004           
 

 

Phần Ia:  Phân tích ngữ âm Việt Nam

I- 1-Tìm hiểu một vài danh từ  ngữ  âm thông dụng

    2- Các  yếu tố cấu tạo ngữ âm

    3- Vấn đề chọn lựa giọng tiêu biểu

         a- Khía cạnh tự nhiên

         b- Khía cạnh  tiến bộ

        c- Tiếng Việt hải ngoại

Đã đăng trong  báo Hướng  Việt (số 11, năm 1999)

Trang tiếp theo